نوشته‌ها

,

تمرین مراقبت از محل قرارگرفتن انگشتان دست راست روی آرشه (همراه با ویدئو)

تمرین مراقبت از محل قرارگرفتن انگشتان دست راست روی آرشه توسط پروفسور ساسمنزهاوس (همراه با ویدئوی آموزشی)

,

تمرین انعطاف انگشتان دست راست (همراه با ویدئوی آموزشی)

تمرین انعطاف انگشتان دست راست (همراه با ویدئوی آموزشی)