, , ,

آموزش گذاشتن و برداشتن انگشتان دست چپ در ویولن (تمرین سطح مبتدی همراه با ویدئوی آموزشی)

آموزش گذاشتن و برداشتن انگشتان دست چپ در ویولن توسط پروفسور کرت ساسمنزهاوس (تمرین سطح مبتدی همراه با ویدئوی آموزشی)

,

گذاشتن و برداشتن انگشتان دست چپ (همراه با ویدئوی آموزشی)

گذاشتن و برداشتن انگشتان دست چپ

,

تمرین مراقبت از محل قرارگرفتن انگشتان دست راست روی آرشه (همراه با ویدئو)

تمرین مراقبت از محل قرارگرفتن انگشتان دست راست روی آرشه توسط پروفسور ساسمنزهاوس (همراه با ویدئوی آموزشی)

,

تمرین انعطاف انگشتان دست راست (همراه با ویدئوی آموزشی)

تمرین انعطاف انگشتان دست راست (همراه با ویدئوی آموزشی)

,

چگونه آرشه‌کشی صاف و موازی با خرک داشته باشیم؟ (همراه با ویدئو)

آموزش کامل روش آرشه کشی به نحوی که آرشه کاملا با خرک موازی باشد و با طبیعی‌ترین حالت ممکن بتوانیم آرشه‌کشی کنیم.